Skoči na vsebino

Statut

V skladu z odločitvijo svojih pooblaščenih organov po priloženem seznamu ustanoviteljev pravnih oseb – društev, zvez društev in mladinskih organizacij političnih strank na podlagi 2. in 4. člena Zakona o mladinskih svetih (Ur.l. RS 70/00) ustanavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, Mladinski svet Domžale, ki na svojem ustanovnem zboru z dvotretjinsko večino svojih članov sprejema

Statut Mladinskega sveta Domžale

I. Temeljne določbe

1. člen

Ime mladinskega sveta lokalne skupnosti je Mladinski svet Domžale.  Uporablja se kratica MSD. V mednarodnih odnosih se uporablja naziv Youth Council of Domžale. Sedež Mladinskega sveta Domžale je Ljubljanska cesta 58, Domžale.

Mladinski svet Domžale je na ravni občine Domžale ustanovljena organizacija v katero se združujejo prostovoljna društva, zveze društev in mladinskih organizacij političnih strank (v nadaljevanju: članice Mladinskega sveta Domžale) različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Domžale.

2. člen

Logotip vsebuje kratico MSD in polno ime Mladinski svet Domžale. Kratico in polno ime ločuje močna črta. 

3. člen

Mladinski svet Domžale (v nadaljevanju MSD) deluje:

– v interesu članic in predstavlja ter uveljavlja njihove interese v razmerju do lokalne skupnosti, države in javnosti,

– spodbuja povezovanje in medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;

– izvaja vpliv na mladinsko politiko v lokalni skupnosti in državi;

– spodbuja razvoj mladinskih organizacij in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju; 

– razvija in spodbuja sodelovanje združenja in njegovih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;

– sodeluje z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in drugimi institucijami, ki lahko prispevajo k uspešnemu delovanju in razvoju dejavnosti za mlade. 

II. Namen, cilji, naloge in osnovna dejavnost Mladinskega sveta Domžale

4. člen

MSD  združuje članice, ki se zavzemajo za razvoj dejavnosti iz 5.člena Zakona o mladinskih svetih:

– zavzema se za ustanovitev in delovanje kulturno-umetniškega mladinskega centra; 

– izvaja dejavnosti s področja socialne politike, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladine;

– se zavzema za kakovosten razvoj in kakovostne dosežke posameznikov;

– se zavzema za sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi v Sloveniji in v tujini in lokalnimi mladinskimi sveti ter nacionalnim Mladinskim svetom Slovenije;

– poskuša povečati medsebojno povezanost mladinskih struktur v Domžalah kot vir vzajemnega razumevanja, izmenjave izkušenj in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje;

– uveljaviti partnerstvo mladine v razmerju do lokalne skupnosti, postati njeno posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije 

in tako izvajati vpliv na mladinsko politiko v lokalni skupnosti, širši regiji in na ravni celotne Republike Slovenije; 

– izboljšati medsebojno in eksterno informiranje in zagotavljati lažji pristop članic do javnosti in medijev; 

-z izobraževanjem mladinskih delavcev doseči večje možnosti za uresničevanje ciljev članic in krepiti in spodbujati ustvarjalnost vsakega mladega človeka ter njegovo aktivno sodelovanje v mladinskih iniciativah;

MSD lahko sodeluje z drugimi registriranimi mladinskimi sveti lokalne skupnosti, ki delujejo na področju razvijanja in ohranjanja dejavnosti iz 5. člena Zakona o Mladinskih svetih in prispevajo k razvoju interesov in medsebojnih odnosov. MSD lahko samostojno sodeluje s sorodnimi organizacijami na mednarodnem področju in se včlani v sorodne mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost te mednarodne organizacije, društva, zveze društev in mladinskih organizacij političnih strank ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

5. člen

Ta načela uresničuje MSD tako, da:

– spremlja razvoj mladinske dejavnosti in zagotavlja pogoje za njihovo izvajanje;

– sprejema kratkoročne in dolgoročne načrte razvoja mladinske – politike;

– prireja in organizira športne, rekreacijske, kulturne, družabne in prostočasne dejavnosti za otroke in mlade;

– skrbi za šolanje in izpopolnjevanje ter dodatno izobraževanje mladih;

– skrbi za racionalno in zakonito porabo sredstev.

III. Pridobitna dejavnost Mladinskega sveta Domžale

6. člen

MSD lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in nalogami sveta ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnim za njihovo doseganje in so v skladu ter pod pogoji, ki jih določa zakon:

– MSD je lahko izdajatelj glasil in drugih publikacij (video, audio);

– MSD lahko ustanavlja druge pravne osebe v skladu s svojimi cilji in usmeritvami dela;

– MSD lahko organizira ter izvaja strokovne izlete ter ekskurzije;

– MSD lahko organizira ter izvaja izobraževalne aktivnosti;

– MSD lahko izvaja založniško dejavnost;

– MSD lahko izvaja gostinsko dejavnost v okviru lastnih programov:

– MSD lahko organizira srečolove v skladu z zakonom o igrah na srečo;

– MSD lahko izvaja športne in kulturne prireditve v skladu z zakonom;

Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami MSD ter se lahko opravlja v obsegu potrebnem za njihovo doseganje.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga MSD z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti za doseganje namenov in nalog MSD v skladu s temeljnim aktom MSD.

IV. Status pravne osebe 

7. člen

MSD je pravna oseba zasebnega prava. 

V. Članstvo

8. člen

Članstvo v MSD je prostovoljno. Vsako društvo, zveza društev ali mladinska organizacija politične stranke se lahko ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta statut, v  MSD včlani ali iz članstva izstopi.

9. člen

Članice in bodoče članice MSD, morajo za članstvo v MSD izpolnjevati naslednje pogoje:

– demokratična organizacija (ob kandidaturi predloži kopijo statuta);

– imeti mora najmanj 5 članov;

– izjava zastopnika članice o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena temeljnega akta MSD. 

10. člen

V MSD se združujejo društva, zveze društev in notranje organizacijske enote mladinskih organizacij v političnih strankah, registrirane po določbah zakona, ki ureja politične stranke, s sedežem na območju občine Domžale, različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev, ki opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino iz 5. člena Zakona o mladinskih svetih, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti.

11. člen

Članice imajo poleg drugih pravic, ki izhajajo iz tega statuta, pravice:

– aktivno sodelovati in izvajati program dela MSD;

– sodelovati v aktivnostih MSD;

– kandidirati svoje predstavnike v voljene in imenovane organe MSD;

– voliti in imenovati predstavnike v organe MSD;

– dajati predloge, pripombe in stališča organom MSD.

12. člen

Članice imajo poleg drugih dolžnosti, ki izhajajo iz tega statuta, dolžnosti:

– spoštovati statut MSD;

– da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela;

– da s sredstvi MSD gospodarijo kot dober gospodar;

– da varujejo ugled MSD;

– da izmenjujejo svoje izkušnje in znanje z drugimi članicami MSD.

13. člen

O včlanitvi društva, zveze društev ali mladinske organizacije politične stranke na podlagi prijave, izjave o spoštovanju statuta  MSD in drugih aktov in dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki so določeni z Zakonom o mladinskih svetih in s tem statutom, odloča upravni odbor MSD z javnim glasovanjem na svoji naslednji seji po prejemu prijave za vstop v članstvo. Za sprejem organizacije v članstvo je potrebna absolutna večina glasov.

14. člen

Izpolnjevanje pogojev za članstvo preverja upravni odbor, na naslednji seji po prejetju prijave članice v MSD in pred potrditvijo v polnopravno članstvo.

15. člen

Organizaciji članici preneha članstvo v združenju, če: 

– tako sama zahteva s pisno izstopno izjavo, ki jo pošlje upravnemu odboru MSD;

– ne izpolnjuje pogojev za članstvo v MSD;

– če jo zbor MSD na podlagi utemeljenega razloga z absolutno večino glasov izključi iz članstva z javnim glasovanjem.

VI. Organiziranost mladinskega sveta

16. člen

Organi MSD so: 

zbor:

  – po dva predstavnika vsake članice; 

upravni odbor:

  – predsednik – zastopnik, podpredsednik, generalni sekretar + največ dva predstavnika vsake članice;

nadzorni odbor:

 – predsednik , podpredsednik + do trije člani

17. člen

Funkcije v upravnem in nadzornem odboru so med seboj nezdružljive.

18. člen

Zbor

Zbor je najvišji organ MSD. Sestavljajo ga po dva predstavnika vsake članice MSD. Predstavnika članice MSD določi pristojni organ članice. O svojih predstavnikih v zboru članica obvesti upravni odbor.

19. člen

Zbor sklicuje predsednik na podlagi sklepa upravnega odbora ali na pisno zahtevo vsaj ene tretjine članic, vendar vsaj enkrat na leto.

Zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj polovica članic. Svoje sklepe sprejema z večino navzočih članic. Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja MSD je potrebno, da zato glasujeta najmanj dve tretjini vseh članic MSD.

20. člen

Seje zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog upravnega odbora na vsaki novi seji izvoli zbor z navadno večino glasov. Delovno predsedstvo je sestavljeno iz predsednika, zapisnikarja in overovitelja zapisnika.

Zbor MSD:

– sprejema statut združenja; 

– sprejema usmeritve dela, letni načrt in poročila o delu upravnega odbora, predsednika, generalnega sekretarja in nadzornega odbora; 

– sprejema finančni načrt in zaključni račun; 

– voli in razrešuje člane upravnega odbora;

– voli in razrešuje člane nadzornega odbora;

– odloča o članstvu združenja v drugih organizacijah doma in v tujini;

– ustanavlja delovna telesa za posamezno področje dela; 

– opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta;

Upravni odbor

21. člen

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, generalni sekretar in največ dva predstavnika vsake članice MSD (člani) upravnega odbora, ki so zadolženi za družbeni položaj mladine, za izobraževanje in usposabljanje, za mednarodno sodelovanje in za informiranje. Člane upravnega odbora izvoli zbor za dobo dveh let. Po poteku mandata so lahko člani upravnega odbora ponovno izvoljeni.

22. člen

Upravni odbor: 

– izmed svojih članov voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in generalnega tajnika MSD;

– izvršuje sklepe zbora MSD;

– pripravlja letni načrt dela in poročilo o delu MSD; 

– pripravlja in izvaja aktivnosti MSD v skladu z letnim načrtom dela združenja; 

– pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa; 

– pripravlja predloge za akte MSD;

– skrbi za izvrševanje programa dela MSD;

– izvaja finančni načrt; 

– upravlja s premoženjem MSD;

– obravnava tekoče in materialno poslovanje; 

– imenuje in razrešuje predstavnike MSD v stalnih telesih izven MSD;

– usklajuje delo delovnih teles; 

– opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta ali ki mu jih naloži zbor;

– sprejema organizacije v članstvo.

23. člen

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik. Upravni odbor  veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov upravnega odbora. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Izredno sejo upravnega odbora lahko skličejo tudi trije člani upravnega odbora ali predsednik nadzornega odbora, vendar največ enkrat mesečno.

24. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje in ukinja občasne delovne skupine. Naloge, število članov in predsednika občasnih delovnih skupin  imenuje upravni odbor. Za svoje delo so občasne komisije odgovorne upravnemu odboru. 

Predsednik

25. člen

Predsednik MSD:

– zastopa in vodi MSD; 

– predstavlja MSD v pravnem prometu; 

– razpisuje kandidacijske postopke za volitve ali imenovanja; 

– nadzira delo generalnega sekretarja MSD; 

– za svoje delo je odgovoren zboru in upravnemu odboru;

– je odgovoren za delovanje MSD v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije;

– opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta.

26. člen

Podpredsednik Mladinskega sveta Domžale opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik in nadomešča predsednika v času odsotnosti.

V primeru, da nastopijo razlogi, da predsednik ali podpredsednik ne moreta opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika po pooblastilu generalni sekretar oziroma član upravnega odbora MSD.

Generalni sekretar

27. člen

Generalni sekretar MSD opravlja naslednje naloge:

– operativno vodi delo MSD;

– skrbi za zakonito delovanje MSD;

– skrbi za uresničevanje sklepov zbora in upravnega odbor;

– pripravlja strokovna gradiva za seje MSD;

– izvaja strokovne, administrativno tehnične in druge naloge MSD;

– vodi evidenco članstva in kroniko delovanja MSD;

– opravlja druge naloge za potrebe MSD.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in zboru. Upravni odbor lahko na predlog sekretarja imenuje sodelavce sekretarja na podlagi pogojev, ki jih določi upravni odbor.

Nadzorni odbor

28. člen

Nadzorni odbor MSD ima od tri (3) do pet (5) članov, ki jih izvoli zbor za dobo dveh let. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika nadzornega odbora.

29. člen

Nadzorni odbor:

– spremlja delo predsednika in upravnega odbora med dvema zboroma;

– opravlja stalni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem MSD;

– nadzira izvajanje pravil in drugih aktov, sklepov organov, smotrno in namensko rabo sredstev, uresničevanje pravic članic, in drugih pravic, dolžnosti in interesov članic;

– enkrat letno poroča zboru o ugotovitvah v zvezi s finančnim poslovanjem MSD  ter predlaga potrebne ukrepe.

– nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov, sklepi pa so veljavni, če vsaj trije člani glasujejo za.

– za svoje delo je odgovoren zboru MSD, ki mu mora pisno poročati na vsakem zboru MSD.

– podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti

30. člen

Nadzorni odbor se mora sestati najmanj enkrat v letu, drugače pa  po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov nadzornega odbora ali upravnega odbora ali vsaj treh članic MSD.

31. člen

Nadzorni odbor obravnava tudi disciplinske kršitve in so naslednje:

– kršitve določb pravil MSD;

– nevestno izvrševanje sprejetih  zadolžitev in funkcij v MSD;

– neizvrševanje sklepov organov MSD;

– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu MSD.

32. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče nadzorni odbor so: 

– opomin;

– javni opomin;

– predlog za izključitev iz članstva MSD.

33. člen

Zoper sklep nadzornega odbora, ki se nanaša na disciplinske ukrepe, se kršitelj lahko pritoži v roku osmih dni UO MSD. UO pritožbo uvrsti kot točko dnevnega reda na naslednji seji zbora MSD. Zbor MSD mora na pritožbo odgovoriti. Odločba zbora je dokončna.

34. člen

Za disciplinski prekršek se šteje hujša kršitev pravil združenja, neupoštevanje odločitev organov združenja, kakor tudi vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese ali ugled združenja. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor  vodi postopek in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku.

VII. Članstvo v MSD-ju

35. člen

Upravni odbor za članstvo preveri dokumente , ki jih društvo, zveza društev in mladinska organizacija političnih strank, ki bi rada postala članica dostavi upravnemu odboru najmanj teden dni pred sprejetjem v članstvo. Dokumenti potrebni za sprejetje so: temeljni akt oz. statut, listina o ustanovnih članih društva, zveze ipd.., listina o pooblaščenih osebah društva, zveze ipd …, potrditev o izpolnjevanju pogojev iz 10 člena  tega akta in prošnja o pristopu v MSD. Ko upravni odbor  ugotovi točnost podatkov (za to ima največ teden dni časa),  odloča o članstvu v MSD, na naslednji seji. 

36. člen

Članice MSD morajo na zahtevo upravnega odpora podati izjavo o izpolnjevanju pogojev za članstvo v MSD.

Upravni odbor redno preverja izpolnjevanje pogojev – strukturo članstva članic V MSD.

37. člen 

Zoper sklep  upravnega odbora, ki se nanaša na odločitve o članstvu, se članica oziroma kandidatka za članstvo lahko pritoži v roku osmih dni UO MSD. UO pritožbo uvrsti kot točko dnevnega reda na naslednji seji zbora MSD. Zbor MSD mora na pritožbo odgovoriti. Odločba zbora je dokončna.

VIII. Volitve, mandati in odločanje

38. člen

Za sprejem predloga, stališča, sklepa ali odloka je potrebna navadna večina. Navadno večino predstavlja več kot polovica glasov prisotnih članov in članic sklepčnega organa. Absolutno večino predstavlja več kot polovica glasov vseh članov in članic organa. Temeljni akt sprejme zbor MSD z dvotretjinsko večino članic.

39. člen

Glasovanja organov so javna. Volitve in imenovanja so tajna.

40. člen

Vsaka članica Mladinskega sveta Domžale, ki se ne strinja z veljavnim sklepom, lahko poda ločeno mnenje, ki mora biti zabeleženo v zapisniku.

41. člen

Volitve vodi volilna komisija, ki jo sestavlja od tri (3) do pet (5) članov. Člane komisije imenuje zbor.

42. člen

Kandidacijske postopke razpisuje predsednik ali upravni odbor najmanj trideset dni pred iztekom mandata s sprejemom sklepa o razpisu kandidacijskih postopkov.

Za dan začetka kandidacijskih postopkov se šteje dan sprejema sklepa kandidacijskih postopkov, ki je posredovan članicam Mladinskega sveta Domžale, če ni v razpisu določen datum, ki je kasnejši od dneva sprejema sklepa.

Članice Mladinskega sveta Domžale lahko predlagajo kandidate, ki morajo biti njihovi člani in predloge kandidatur posredujejo združenju v tridesetih dneh po dnevu začetka kandidacijskih postopkov s priporočeno pošto.

Generalni sekretar posreduje listo kandidatur vsem članicam Mladinskega sveta Domžale najkasneje deset dni pred dnevom volitev.

43. člen

Na določeno mesto je izvoljen tisti kandidat, ki prejme absolutno večino glasov. Če nihče od kandidatov ne prejme absolutne večine glasov v prvem krogu glasovanja, se opravi nov krog glasovanja med kandidatoma z največjim številom glasov iz prvega kroga glasovanja. V tem krogu glasovanja je izvoljen tisti kandidat, ki prejme več glasov. V primeru, da za določeno mesto kandidira en kandidat, je izvoljen, če prejme navadno večino glasov. V nasprotnem primeru se kandidacijski postopek ponovi.

44. člen

Za vse voljene funkcije lahko kandidirajo kandidati, ki na dan volitev niso starejši od 29 let.

45. člen

Zbor izvoli člane upravnega odbora izmed kandidatov tako, da so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.  Člani upravnega odbora so imenovani, če prejme predlog absolutno večino glasov.

46. člen

Za člane nadzornega odbora so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.

47. člen

Mandat vseh voljenih funkcij traja dve leti, razen v primeru nadomestnega mandata, ki traja do izteka mandata nadomeščenega nosilca. Posamezna oseba lahko isto funkcijo opravlja največ dva mandata.

48. člen

Posamezna članica lahko na volitvah za vsak organ kandidira sodeluje z največ tremi kandidati in glasuje z največ enim glasom.

IX. Finančno materialno poslovanje Mladinskega sveta Domžale

49. člen

Finančno in materialno poslovanje Mladinskega sveta Domžale poteka po splošnih določilih finančnega poslovanja in finančnih načrtih združenja ter drugih aktih, ki se nanašajo na finančno in materialno poslovanje.

50. člen

Podatki o finančnem in materialnem poslovanju se izkazujejo v skladu s predpisi o računovodstvu. nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih MSD sprejme za izvajanje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

51. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi in predpisi o računovodstvu.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih MSD prejme za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

52. člen

Če MSD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje osnovne dejavnosti.

53. člen

Delo MSD je javno.

Vsaka članica MSD ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje MSD (če to pisno zahteva).

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih in drugih zadev lahko MSD najame finančnega ali drugega strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

54. člen

MSD ima lahko tudi sponzorje, donatorje in mecene.

Sponzorji so lahko fizične osebe, ki MSD po pogodbi finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora, nimajo pa pravice odločanja.

X. Prenehanje Mladinskega sveta Domžale

55. člen

MSD lahko preneha po volji članic.

56. člen

Po volji članic preneha delovanje MSD na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme zbor MSD.

Sredstva, ki ostanejo po poravnavi vseh obveznosti MSD, se prenesejo na  humanitarno organizacijo oziroma na lokalno skupnost.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O sklepu najvišjega organa MSD o prenehanju delovanja MSD mora zastopnik društva v tridesetih dneh pisno obvestiti pristojni organ.

Sklepu mora biti predloženo poročilo  o prenehanju delovanja MSD, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti MSD, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja MSD na  humanitarno organizacijo ali lokalno skupnost.

XI. Javnost dela Mladinskega sveta Domžale

57. člen

Delovanje društva je javno.

Javnost dela je zagotovljena z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o delovanju MSD s strani predsednika MSD.

58. člen

Seje zbora, upravnega odbora in drugih organov MSD so javne.

XI. Prehodne in končne določbe

59. člen

Mladinske organizacije in društva, ki sodelujejo na ustanovnem zboru, postanejo članice Mladinskega sveta Domžale avtomatsko ob predhodnem preverjanju izpolnjevanja pogojev, ki jih preveri verifikacijska komisija ustanovne seje zbora.

Določbe 42. člena ne veljajo za volitve na ustanovnem zboru. Kandidacijski postopki se opravijo po dogovoru med ustanovnimi članicami.

Mandat izvoljenih funkcij na ustanovnem zboru MSD traja eno leto.

60. člen

Statut MSD sprejeme zbor z dvotretjinsko večino. Med dvema sejama zbora razlaga statut MSD upravni odbor, za končno razlago statuta je pristojen zbor.

61. člen

Statut začne veljati z dnem sprejema na zboru MSD.